00 Výslovnost
01 Podstatná jména
02 Přídavná jména
03 Zájmena
04 Číslovky
05 Slovesa
06 Příslovce
07 Předložky
08 Spojky